Make your own free website on Tripod.com

Some Mantras

If you are not able to read these mantras please download this file and install the fonts (Shusha & Kundli) after reading "readme" file.


..! gaaya~I maM~ ..

gaaya~I maM~ ?gavaod ko tRtIya maMDla ko saaolahvaoM saU~ ka dsavaaM maM~ hO

! BaUBau-va: sva:. ! t%saivatuva-roNyama Bagaao- dovasya QaImaih iQayaao yaaona: p`caaodyaat.!

AUM -Almighty God

BHOOR -Embodiment of vital or spiritual energy

BHUVAHA-Destroyer of suffering

SWAHA-Embodiment of Happiness

TAT-That (indicating God)

SAVITUR-Bright, Luminous, like sun

VARENYAM-Supreme, Best

BHARGO -Destroyer of Sins

DEVASYA-Divine

DHEEMAHI-May receive

DHEEYO-Intellect

YO-Who

NAH-Our

PRACHODAYAT-May inspire

 Meaning: "O God, Thou art the giver of life, the remover of pain and sorrow, the bestower of happiness; O Creator of the Universe, may we receive Thy supreme, sin destroying light; may Thou guide our intellect in the right direction."


..! EaI $d` gaaya~I maM~..

! t%pu$Yaaya ivadmaho mahadovaaya QaImaih tnnaao $d` p`caaodyaat\ ..

We comprehend (realize) that Celebrated Supreme Being (Purusha), and meditate upon that Great God, Mahadeva; may that Rudra impel us to do so. This is the Rudra Gayatri Mantra.


..! EaI mahamaR%yauMjaya maM~..

! ~yaMbakM yajaamaho saugainQama puiYTvaQa-nama mokZ#dfeo cakukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~A


..! EaI bagalaamauKI maM~..

! *laIM bagalaamauKI mama\ sava- duYTanaaM vaacaM mauKM pdM stMBaya ija*vaaM kIlaya bauiW ivanaaSaya

*laIM ! svaaha ..

( Amauk mahaodyaanaaM )


..! EaI pItvaasaoEvarI maM~..

Qyaana    ija*vaaga`maadaya krona dovaI,vaamaona Sa~una pirpIDyaintma\ ,

              gadaiBaGaatona ca dixaNaona pItmbaraD\yaa i~Baujaama namaaima .

maM~    ! h`IM pItvaasasao Sa~u saMhairNaI sava-Sa~una BaMjaya BaMjaya  WoiYT/na inad-laya inad-laya

      mamaaBaIYTma\ doih doih  maQyaomaa KiNDt ku$ ku$ h`IM !.

                sva$p ivakrala, ja*vaa inaklaI, pIt vas~, gada QaarI


baIja maM~

Seeds hold within them the fruit of a full-grown tree, similarly bija, or seed, mantras hold within them shakti (spiritual potency or energy), There are different seed mantras, each with their own shakti. It is told in the Vedas that the first primordial sound produced at the time of creation of the universe was the "OM !" mantra. It is the original sound. In Bhagavad-Gita, Chapter 10 verse 25, Krishna says, of vibrations of Om", also in chapter 7 verse 8 " the syllable Om in the vedic mantras". Again in chapter 17 verse 24," Thus the transcendentalists undertake sacrifices, charities and penance, beginning always with Om, to attain the Supreme". This most important seed mantra is almost always found to be preceding the words used in various mantras. There are other seed mantras which are used and especially by young children as they can easily repeat them with enthusiasm, being as short as one or two syllables. Some examples are as follows:


iSava AaraQanaa ko Anya maM~ va kuC AitivaiSaYT maM~


egke`R;qat; ea= va tifokku

'kjhj dks LoLFk ,oa uhjksx j[kus ds fy, mi;q vkgkj&fogkj] fu;fer fnup;kZ vkfn dk ;ku j[kus ds ckn Hkh izkjCk deZ Hkksx ds dkj.k 'kjhj esa tc dksbZ dfBu jksx fpfdRlk vkfn mik;ksa ls Bhd ugha gks ikrk gS] rc mlls eqfDr ds fy, 'kkL=ksa esa e`R;qat; ea= ds ti dk fokku cryk;k x;k gSA e`R;qat; ea= ds ti ds QyLo:i ekdZ.Ms;th dh e`R;q ij fot; ikus dh dFkk f'koiqjk.k] Ldan iqjk.k] in~eiqjk.k vkfn esa of.kZr gSA

lw;kZfn uoxzgksa dh egkn'kk] varnZ'kk ;k izR;UrnZ'kk tc fdlh O;f ds fy, vfj"Vdkjd fl) gksrh gS] rks e`R;qat; nsork dh 'kj.k esa tkus ls mldh 'kkafr gksrh gS O;f dks tUe] e`R;q] tjk o`)koLFkk] jksx ,oa deZ ds cakuksa ls eqfDr feyrh gSA blds fy, fuEufyf[kr izkFkZuk 'yksd fokku gSA

e`R;aqt; egk#nz =kfg eka 'kj.kkxre~A tUe e`R;q tjk jksxsS% ihfM+ra deZcakuSA

osnks ^e`R;qat; ea=* bl izdkj gS %

! ~yaMbakM yajaamaho saugainQama puiYTvaQa-nama

mokZ#dfeo cakukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~A

vFkkZr~ ^ge f=us=kkjh Hkxoku 'kadj dh iwtk djrs gSa] tks e`R;q ls jfgr vkSj fnO; lqxafk ls ;q] mikldksa ds fy, ku&kkU; dh o`f) djrs gSaA rFkk os f=us=kkjh] mokZ#d ddM+h] tks idus ij csy ls Lor% vyx gks tkrh gS dh rjg gesa vie`R;q ;k lkalkfjd e`R;q ls eq djsa] rFkk eqf:i ve`r ro ls gesa oafpr u djsaA

mi;Zq ewy ea= esa ^Hkw% Hkqo% Lo%* bu rhu O;kg`fr;ksa] rFkk ^gkSa twa l%* bu rhu cht ea=ksa] esa iz.ko dk laiqV yxkdj e`R;qat; ea= ds rhu Lo:i cu tkrs gSaA

Hkw% Hkqo% Lo%

! ~yaMbakM yajaamaho saugainQama puiYTvaQa-nama

mokZ#dfeo cakukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~A

Lo%] Hkqo%] Hkw% A

;g 48 o.kZ rFkk 8 iz.ko ;q e`R;qat; ea= dgykrk gSA

gkSa twa l%] HkwHkqZo% Lo%]

! ~yaMbakM yajaamaho saugainQama puiYTvaQa-nama

mokZ#dfeo cakukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~A

Lo% Hkqo% Hkw%] l% twa gkSa A

;g 52 o.kZ rFkk 6 iz.ko ;q e`rlathouh e`R;qat; ea= dgykrk gSA

gkSa] taw l%] Hkw% Hkqo% Lo%

! ~yaMbakM yajaamaho saugainQama puiYTvaQa-nama

mokZ#dfeo cakukUe`R;kseqZ{kh; eke`rkr~A

Lo% Hkqo% Hkw% l% twa gkSaA A

;g 62 o.kZ rFkk 14 iz.ko ;q egke`R;qat; ea= dgykrk gSA

bu esa & ^e`rlathouh e`R;qat; ea=* vfkd izpfyr gSA bldk lok yk[k ti loZlkkd ekuk x;k gSA blds ti@vuq"Bku ls jksx] nq%[k] nfjnzrk vkfn dk uk'k rFkk lHkh dkeukvksa dh flf) gksrh gSA

ti fofk % Lukuksijkar LoPN oL= igu dj fdlh ifo= LFkku esa vklu ij cSBsaA fQj HkLe yxkdj #nzk{k kkj.k djsaA rn~uarj vkpeu] izk.kk;ke rFkk x.ks'k iwtu&oanu dj frfFk okjkfn dk mPpkj.k djrs gq, ladYi djsaA

ladYi fofk % nk;ha gFksyh esa iq"i] v{kr vkSj ty ysdj bl ea= dk mPpkj.k djsa %

^ fo".kqfoZ".kqfoZ".kq% ue% ijekReus LoL; ;tekuL; ok fuf[kykfj"V fuo`R;s egke`R;qat; ea= tiega dfj";sA*

fQj Qwy vkfn ,d ik= esa Mky nsaA

fofu;ksx % iqu% gFksyh esa ty ysdj bl ea= dk ikB djsaA

^š vL; Jh egke`R;qat; ea=L; okenso dgksyofl"Bk% _"k;% iafDrxkZ;;qf".kxuq"VHkNUnkafl] lnkf'koegke`R;qat;#nzks nsork] gzha 'kf] Jha chte~] egke`R;aqt; izhr;s eekHkh"Vfl)~;FksZ tis fofu;ksx%A

;g i<+dj gkFk dk ty uhps NksM+ nsaA blds ckn rkfydk esa fn;s x;s ea= dk mPpkj.k djrs gq, igys djU;kl vkSj fQj vaxU;kl djsaA ^djU;kl* vkSj ^vaxU;kl* ls ea= dks 'kjhj esa LFkkfir djrs gSa] ftlls ti esa ,dkxzrk c<+rh gSA

;ku % ea= ti vkjaHk djus ls igys ea= ds b"V e`R;qat; nsork dk ;ku ijeko';d gSA

;ku ea= bl izdkj gS %

^ panzksn~HkkflrewkZta lqjifra ih;w"kik=a ogn~gLrkCtsu nkRlqfnO;eeya gkL;kL;iads#ge~A

lw;saZaU}fXufoykspua djryS% ik'kk{klw=kadq'kkEHkksta fcHkzre{k;a i'kqifra e`R;qat; LkaLejsr~AA

vFkkZRk~ ^eSa mu e`R;qat; Hkxoku dk Lej.k djrk gwa] tks v{k;&vfouk'kh gSa] ftuds ds'k panzek ls lq'kksfHkr gSaSa] tks nsorkvksa ds Lokeh gSa] ftUgksaus vius djdey esa ve`r dk fnO; ,oa fueZy fo'kky ik= kkj.k dj j[kk gS] ftudk eq[kdey gkLe; izlUu gS ftuds rhuksa us=&lw;Z]panzek ,oa vfXue; gSa vkSj ftuds djry esa ik'k] v{klw= #nzk{k ekyk] vadq'k vkSj dey gSaA

ti % blds ckn izfrfnu 'kq) gks dj fuf'pr ea= la[;k dk ti djsaA

xqkfr xqxksIrk Roa x`gk.kkLeRra tie~A  flf)HkZorq es nso RoRizlknkUegs'ojAA

iqu% fuEu ea= ls e`R;qat; nsork dk ti djsaA

^likny{k lokyk[k la[;kdsu e`R;qat;tik[;su deZ.kk Jh egke`R;qat;nsork izh;rka u ee*A

ea= dk mPpkj.k dj ty NksM+ nsaA mi;q izdkj ti djus ds ckn izkFkZuk djsa %

e`R;aqt;egk#nz =kfg eka 'kj.kkxre~A tUe e`R;q tjk jksxS% ihfM+ra deZcUkuS%AA

vFkkZr~ ^gs e`R;qat; egk#nz tUe e`R;q rFkk o`)koLFkk vkfn fofok jksxksa ,oa deksZa ds caku ls ihfM+r eSa vkidh 'kj.k esa vk;k gwa] esjh j{kk djsaA

{kek ;kpuk % iwtu ,oa tikfn deZ esa tkus&vutkus dksbZ =qfV gks ldrh gSA vr% ml nks"k ds fuokj.k ds fy, nsork ls {kek ;kpuk vko';d gSA bldk ea= bl izdkj gS %

;n{kjinHkz"Va ek=kghua p ;n~HkosrA rRloZa {kE;rka nso izlhn ijes'ojAA

Hkxoku fo".kq ls izkFkZuk % lHkh deksZa ds n`"Vk ,oa lk{kh Hkxoku fo".kq gSa] vr% mudk Lej.k djus ls og izekn] vkyL; vkfn ds dkj.k deZ esa dqN deh jg tkus ij mls iw.kZ dj nsrs gSaA

izeknkr~ dqoZrka deZa izP;osrkojs"kq ;r~A Lej.kknso rf}".kks% laiw.kZ L;kfnfr Jqfr%AA ;L; Le`R;k p ukeksDr;k riks;Kf;kfn"kqA U;wua laiw.kZrka ;kfr l|ks oUns reP;qre~AA var esa rhu ckj fo".kos ue% dk mPpkj.k djuk pkfg,A

ladfYir ti la[;k iw.kZ gksus ds ckn mldk n'kka'k gkse] gkse dk n'kka'k riZ.k] riZ.k dk n'kka'k ektZu ,oa ektZu dk n'kka'k czk.k Hkkstu djkus ij vuq"Bku laiw.kZ ekuk x;k gSA

;fn m n'kka'k gksekfn deZ djus esa fdlh fo'ks"k dkj.ko'k vleFkZrk gks] rks ti la[;k ds n'kka'k dh pkSxquh la[;k gtkj ekykvksa dk n'kka'k ,d lkS] rFkk mldk pkSxquk pkj lkS ekyk,a ti djus ij ti deZ dh iw.kZrk gks tkrh gSA

jksx uk'k ds fy, y?kq e`R;qat; ti %

^ twa l% uke] ftlds fy, fd;k tk; iky; iky; l% twa A*

bl ea= dk lok yk[k ti vkSj lk<s+ ckjg gt+kj n'kka'k gkse djus ls lHkh izdkj ds jksxkas dk uk'k gksrk gSA

ea=

1- gkSa twa l% HkwHkqZoq%Lo% =;Ecda ueks Hkxors #nzk; 'kwyik.kk;s Lokgk

2- gkSa twa l% HkwHkqZo% Lo% ;tkegs ueks Hkxors #nzk; v"VewrZ;ks eka thok;A

3- gkSa twa l% HkwHkqZo% Lo% lqxfUka iqf"VokZue~A ueks Hkxors #nzk; panzf'kjls tfVus LokgkA

4- gkSa twa l% HkwHkZqo%Lo% mokZ#dfeo cUkuku~ ueks Hkxors #nzk; f=kiqjkUrdk;

5- gkSa twa l% HkwHkqZo% Lo% e`R;kseqZ{kh; ueks Hkxors #nzk; f=ykspuk; _X;tq%lkeea=k;A

6- gkaS twa l% HkwHkqZo%Lo% eke`rkr~ ueks Hkxors #nzk; vfXu =;k; Toy Toy eka j{k j{k v?kksjk;A

djU;kl

vaxq"BkH;ka ue% rtZuh ls vaxwBs dks Nq,a

rtZuhH;ka ue%A vaxwBksa ls nksuksa rtZuh vaxqfy;ksa dks Nq,a

;ekH;ka ue% e;ek vaxqfy;ksa dks vaxwBksa ls Nq,a

vukfedkH;ka ue% vukfedk vaxqfy;ksa dks vaxwBksa ls Nq,a

dfuf"BdkH;ka ue% dfuf"Bdkvksa dks vaxwBksa ls Nq,a

djrydji`"BkH;kaue%A nksukas gFksfy;ksa dks mYVh rjQ ls vkil esa Nq,a

vaxU;kl

n;k; ue% ikapkas vaxqfy;kas ls n; LFkku dk Li'kZ djsa

f'kjls LokgkA flj dk Li'kZ djsa

f'k[kk;S o"kV~ f'k[kk LFkku Li'kZ djsa

dopk; gqe~A nk;sa gkFk ls ck;ka dakk rFkk ck;as gkFk ls nk;ka dakk gq,a

us=k;okS"kV~A nkfgus gkFk dh rtZuh vkSj vukfedk ls us=ksa dks Nq,a

vL=k;QV~A nk;ha gFksyh dks flj ij ls ?kqekdj ck;ha gFksyh ij rkyh ctk,aA


kuC Anya maM~

saava-BaaOimak sauK va Sa~u naaSa ko ilayao

! eoM K`IM @laIM caamauNDaya ivaccaO .

This mantra of Goddess Durga gives happiness and leads to destruction of the enemies.
 


saMpda p`aiPt va raoga naaSa ko ilayao

! h`IM ! maak-ToSa mahao%sa: sava- vyaaiQa ivanaaSana Sa~una saMhar mamarxa iEayama\ dapya doih mao ! h`IM !.

This mantra is attributed to Lord Hanuman. The regular chant of this mantra helps in early cure of diseases and bestowment of wealth. The use of a red sandal beaded garland helps to attain early result.


sauK p`aiPt ko ilayao

! namaao Bagavato vaasaudovaaya


This mantra of Lord Narayan is very powerful and advantageous. It gives peace of mind. Moreover, in brings happiness.


saMpda p`aiPt ko ilayao

! EaIM nama:

The regular and continuous chant of this mantra for at least four lakh times along with a Tulsi (Basil Plant) beaded garland helps to attain wealth.


sauK va saMpda p`aiPt ko ilayao

! EaI ganaoSaaya nama:

The regular chant of this mantra helps in growth of business and brings wealth. Moreover, it helps in stopping and arresting heavy odds. The use of a red sandal beaded garland while chanting of this mantra is favorable. This mantra is attributed to Goddess Lakshmi, the Goddess of Wealth and Lord Ganesha, the elder son of Lord Shiva and Goddess Parvathi.


saMpda p`aiPt ko ilayao

! yaa dovaI sava-BaUtoYau laxmaI$poNa saMisqata namastsyaO namastsyaO namastsyaO namaao nama:

The mantra is attributed to Goddess Lakshmi. She is well known as the Goddess of wealth among the Hindus. The continuous chant of this mantra for 108 times everyday can help to acquire fabulous wealth. The use of a beaded garland of Tulsi (Basil Plant) is favorable.


]cca iSaxaa va prIxaa mao saflata p`aiPt ko ilayao

! gaM ganaptyao nama:

This mantra is attribute to Lord Ganesha. It helps to acquire education and good success in exam. It is specially useful for students. The regular chant of this mantra will bring early results.